''คอร์สอริยมรรคมีองค์แปด ครั้งที่ 2'' สวนยินดีทะเล, 31-3 พฤศจิกายน 2562

23 เม.ย. 63 / 252 อ่าน • 1). แค่เริ่มก็หงายท้อง
 • 2). จุดเปลี่ยนจากสมาธิสู่สัมมาสมาธิ
 • 3). นั่งสมาธิสู่สัมมาสมาธิ
 • 4). ไม่รู้ไม่ได้แล้ว - สัมมาสมาธิ
 • 5). เดินจงกรมสู่สัมมาสมาธิ
 • 6). พระโสดาบันรู้แจ้งอริยสัจ - ยังไง
 • 7). พานั่งสมาธิ
 • 8). ควรระวัง! ภาคปฏิบัติล้วนๆ
 • 9). ทิฏฐิถูกก็เดินถูก
 • 10). ถึงความจริงแบบไร้เจตนา
 • 11). ลีลาการบรรลุธรรมที่วันนี้ไม่เข้าใจ
 • 12). โสดาปฏิผลที่ควรทราบ
 • 13). อริยสัจหลุดพ้น
 • 14). เราพลาดธรรมะคือหน้าที่
 • 15). ตัดอาหารเสือ
 • 16). ปรารถนาสุขในสวรรค์หรือพระนิพพาน
 • 17). ตอนสุดท้าย ไม่ดูไม่ได้!

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3