Joy Maker

17 ต.ค. 56 / 1588 อ่าน

เปิดตัว..."เครื่องสังเคราะห์ความสุข" (Joy Maker)   “บางทีความสุขอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตามหา ทว่ามันคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แต่เรายังมองไม่เห็น”   ทุกวันนี้ ที่เรายัง “ไม่มี” ความสุข เพราะเรายัง “ไม่เข้าใจ” ความสุข ในสมองของมนุษย์ทุกคนมีสารสื่อประสาท (neurotransmitter) อยู่ 4 ชนิด ที่เมื่อหลั่งออกมาแล้วจะทำให้เรารู้สึกมี "ความสุข" คือ...  
  1. โดพามีน (dopamine)
  2. เซโรโทนิน (serotonin)
  3. ออกซิโทซิน (o