เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป

18 ก.พ. 59 / 5613 อ่าน

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน หลงในโลกความคิด

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน กุศล อกุศล

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน กฏแห่งกรรม

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน ภพ

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน สติ...รีเบคก้า

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน บุญ

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน ภพภูมิที่บริโภคทานได้

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน ผลแห่งทาน

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน แยกรูปแยกนาม

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน กายไม่ใช่เรา

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน เครื่องกางกั้น

 

เริ่มถูก เดินตรง พ้นไป ตอน เข้าใจธรรมชาติก็หมดทุกข์